non thiêng Yên Tử

“Hoàng Quang Thuận với non thiêng Yên Tử”: Chạm đến thơ, vì lòng thành thực

“Hoàng Quang Thuận với non thiêng Yên Tử”: Chạm đến thơ, vì lòng thành thực
09/08/2012

Hoàng Quang Thuận dường như không mấy quan tâm, câu nệ về niêm luật, cấu trúc của Đường luật, bởi lẽ ngay từ đầu ông không có ý định “làm thơ”, mà ông chỉ mượn ngôn ngữ thơ để ghi lại tâm tịnh, cảm xúc của mình ở chốn Thiền định này thôi. Hơn 20 tham luận của các nghiên cứu, lý luận, phê bình v.v… gửi đến, đủ thấy sự quan...