Viện công nghệ viễn thông

Giới thiệu sơ lược về Viện Công Nghệ Viễn Thông

Giới thiệu sơ lược về Viện Công Nghệ Viễn Thông

11/08/2011

Viện Công nghệ Viễn thông (ITT) trực thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam là đơn vị hoạt động khoa học công nghệ Quốc gia. Chuyên nghiên cứu, sản xuất...

Cơ cấu tổ chức của Viện Công Nghệ Viễn Thông

Cơ cấu tổ chức của Viện Công Nghệ Viễn Thông

19/10/2010

Viện Công nghệ Viễn thông (ITT) trực thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam là đơn vị hoạt động khoa học công nghệ Quốc gia. Chuyên nghiên cứu, sản xuất các...